VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNAVATELE/KLIENTY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Elektronický portál Zastupy.cz vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro Zaměstnavatele („VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž Zastupy.cz vstupují v souvislosti s užíváním Elektronického portálu nebo poskytování Služeb Klientům jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2 Odchylná ujednání ve Smlouvě (jak je definováno níže) mají přednost před těmito VOP.

1.3 Smluvní vztah mezi Zastupy.cz a Klientem se též řídí
(a) těmito VOP,
(b) Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,
(c) Podmínkami zpracování osobních údajů, jak je definováno níže,
(d) ustanoveními dokumentů, na které tyto VOP nebo Produktové podmínky odkazují, a
(e) ustanoveními příslušných právních předpisů.
1.4 Aktuální kontaktní údaje Zastupy.cz jsou k dispozici na https://www.zastupy.cz/kontakt/.
1.5 Klient bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení Zastupy.cz jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální verze standardní dokumentace s koncovými uživateli je dostupná v https://www.zastupy.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

 1. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:
(a) Elektronický portál Zastupy.cz: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) včetně souvisejících databází poskytované ze strany Zastupy.cz dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.
(b) Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.
(c) Klient: podnikatel, který uzavře se Zastupy.cz Smlouvu. Klientem se rozumí nejčastěji zaměstnavatel a rovněž Zprostředkovatel.
(d) Zastupy.cz: provozuje fyzická osoba podnikající Mgr. Jindřiška Bielniková, Miloše Havla 1246/7, Praha 5, 15200, Česká Republika, IČO 06725287.
(e) Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na Inzeráty.
(f) Podmínky zpracování osobních údajů: jsou podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.
(g) Produktové podmínky: obchodní podmínky Služeb, které upravují další práva a povinnosti Stran při poskytování příslušných Služeb.
(h) Služba: jakákoliv služba Zastupy.cz nabízená a poskytovaná v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz či služba přímo poskytovaná zástupci společnosti Zastupy.cz či jí pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených dále v těchto VOP.
(i) Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Zastupy.cz a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).
(j) Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. Zastupy.cz a Klient.
(k) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky Zastupy.cz pro podnikatele.
(l) Zprostředkovatel: Klient, který prostřednictvím Elektronického portálu Zastupy.cz hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

 1. PŘEHLED SLUŽEB Zastupy.cz

3.1 Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:
(a) zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití sjednaného Elektronického portálu Zastupy.cz,
(b) prohledávání databáze životopisů zájemců o zaměstnání, které spravují Zastupy.cz a umožňují k nim Klientům přístup formou prohlížení životopisů za účelem nabídky práce,
(c) reklamní Služby na internetu poskytované Zastupy.cz Klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz ve prospěch Klienta nebo jím určených osob,
(d) Další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce.

 1. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH PREZENTOVANÝCH INFORMACÍ

4.1 Klienti jsou povinni prezentovat prostřednictvím Elektronického portálu Zastupy.cz
(a) výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Zastupy.cz, a
(b) jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze uvedených osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do Elektronického portálu Zastupy.cz. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby Zastupy.cz uchovávaly informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

4.3 Informace získané v souladu se Smlouvou jsou Zastupy.cz oprávněny použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronického portálu Zastupy.cz Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.

4.4 Údaje v popisu inzerátu, název společnosti, telefon a životopisy poskytnuté společnosti Zastupy.cz v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné.

 1. NAKLÁDÁNÍ S PREZENTOVANÝMI INFORMACEMI

5.1 Zastupy.cz nejsou povinny poskytovat Služby v případě, že:
(a) Služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,
(b) Služby by měly obsahovat informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,
(c) Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,
(d) Inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),
(e) Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta (např. „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,
(f) existuje více pracovních pozic, brigád a Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu, než je předplaceno (navíc povolena je maximálně stáž pro studenta); v případě porušení tohoto článku májí Zastupy.cz nárok na plnou cenu dalšího Inzerátu, a to za každou další nabízenou pracovní pozici nebo místo v textu jednoho Inzerátu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného jsou Zastupy.cz oprávněny odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů, za jaký by byla původní pozice vystavena, a to jako za samostatné Inzeráty,
(g) informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),
(h) jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,
(i) informace mohou poškodit dobré jméno či pověst Zastupy.cz nebo jiných fyzických či právnických osob,
(j) je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

5.2 Zastupy.cz jsou oprávněny kontrolovat obsah informací podle článků 4 a 5 VOP. Zastupy.cz jsou oprávněny upozornit Klienta na rozpor jeho jednání se Smlouvou a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronického portálu Zastupy.cz, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. Zastupy.cz jsou v takovém případě oprávněny ukončit poskytování Služeb Klientovi a takovou Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.3 Zastupy.cz si tímto v rámci poskytování svých Služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat Odpovědní systémy. Zastupy.cz si dále vyhrazují právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách Zastupy.cz. O záměru zamezit tomuto užívání jsou Zastupy.cz předem povinna informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4 V případě, že Klient bude chtít používat tzv. systémy „pay per click“, je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě Zastupy.cz pouze s předchozím souhlasem Zastupy.cz. Zastupy.cz jsou oprávněny odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil Zastupy.cz následné využití systému „pay per click“ na příslušné doméně vlastněné či spravované Zastupy.cz (např. z toho důvodu, že předmětný systém nepovoluje více než jednu reklamu na jednu doménu atp.). V případě, že Klient poruší tuto svou povinnost, jsou Zastupy.cz oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

5.5 V případě poskytování Služby prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronického portálu Zastupy.cz. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází Zastupy.cz (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.6 Zastupy.cz si vyhrazují právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronického portálu Zastupy.cz Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.

5.7 Klient není oprávněn měnit v průběhu poskytování Služby zveřejňované údaje v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice. Zastupy.cz jsou oprávněny vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. jsou Zastupy.cz oprávněna požadovat plnou cenu za další Inzerát za každou takovouto změnu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného jsou Zastupy.cz oprávněny odebrat za každou změnu Inzerátu plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena.

 1. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ SLUŽEB

6.1 Klienti jsou povinni předat Zastupy.cz podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronického portálu Zastupy.cz, pokud není dohodnuto jinak.

6.2 V případě využití Elektronického portálu Zastupy.cz pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronického portálu Zastupy.cz do dvou (2) dnů a ve vyjímečných případech do čtyř (4) dnů po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části Elektronického portálu Zastupy.cz Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace Klienta), pak jsou informace zobrazeny na Elektronickém portálu Zastupy.cz po ověření této nové registrace Klienta, nejpozději však do pěti (4) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů.

6.3 Pokud nebude dohodnuto jinak, garantují Zastupy.cz pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním Služby do dvou (2) a ve vyjímečných případech do čtyř (4) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém jsou Zastupy.cz povinna zahájit poskytování Služby. Zastupy.cz si vyhrazují právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.

6.4 V případě konzultačních Služeb bude termín započetí poskytování Služeb společností Zastupy.cz uveden v samostatné objednávce nebo bude sjednán ve Smlouvě.

6.5 Vyžaduje-li to příslušný Elektronický portál Zastupy.cz, je Klient povinen se před započetím poskytování Služeb ze strany Zastupy.cz zaregistrovat do příslušného Elektronického portálu Zastupy.cz. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty, pokud VOP nestanoví jinak.

6.6 Klient má právo v příslušném Elektronickém portálu Zastupy.cz dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu se Zastupy.cz dle možností zpřístupněných ze strany Zastupy.cz v daném Elektronickém portálu Zastupy.cz.

6.7 Každá jednotlivá pozice bude ze strany Zastupy.cz prezentována Službou po sjednanou dobu. Zastupy.cz zobrazí pozici nejpozději do čtyř(4) dnů od okamžiku vložení Klientem do Elektronického portálu Zastupy.cz.

6.8 Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SLUŽEB zASTUPY.CZ

7.1 V případě, že Služby užívá Zprostředkovatel, pak platí, že:
(a) je povinen využívat Služeb Zastupy.cz výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů;
(b) nesmí zprostředkovávat Služby svým jménem;
(c) nesmí pro třetí osoby svým jménem anebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Elektronického portálu Zastupy.cz především Zprostředkovatel nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Elektronického portálu Zastupy.cz;
(d) je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob;
(e) je oprávněn užít jakékoli obchodní značky Zastupy.cz pouze s předchozím písemným souhlasem Zastupy.cz.

7.2 Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronickém portálu Zastupy.cz označeny a prezentovány uživatelům s označením typu Zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu VOP, rozhodují výhradně Zastupy.cz.

7.3 Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením Smlouvy.

 1. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PORTÁLU ZASTUPY.CZ

8.1 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz je chráněn přihlašovacími údaji.

8.2 Klient není oprávněn:
(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronickém portálu Zastupy.cz ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze Zastupy.cz nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy,
(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronického portálu Zastupy.cz k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Zastupy.cz přístup,
(c) jinak užívat Elektronický portál Zastupy.cz v rozporu s účelem Smlouvy.

8.3 Klient je povinen:
(a) oznámit portálu Zastupy.cz veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronického portálu Zastupy.cz které se při jejich užívání dozvěděl,
(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení portálu Zastupy.cz.

8.4 Klient je rovněž povinen:
(a) zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo;
(b) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo třetím osobám;
(c) chránit přihlašovací údaje, a
(d) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

8.5 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Zastupy.cz. Zastupy.cz nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

 1. UTAJENÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ, ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

9.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Zastupy.cz.

9.2 Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
(a) jejichž zveřejnění jsou Zastupy.cz oprávněna anebo povinna v souvislosti se Smlouvou;
(b) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
(c) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy;
(d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky);
(e) k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana druhé Straně výslovný souhlas.

9.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

9.4 Zastupy.cz se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle článku 9.1 VOP nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Zastupy.cz se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

9.5 Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazují se Zastupy.cz, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Zastupy.cz.

9.6 Zastupy.cz jsou povinny zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Zastupy.cz berou na vědomí, že jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

 1. SMLOUVA

10.1 Zastupy.cz přijímají objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh Smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení portálu Zastupy.cz.

10.2 Objednávky Klienta na Služby přijímají Zastupy.cz především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronického portálu Zastupy.cz. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které Zastupy.cz umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.

10.3 Zastupy.cz si vyhrazují právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
(a) ji podal Klient, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z VOP nebo ze Smlouvy;
(b) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Zastupy.cz;
(c) realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

10.4 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle článku 10.3 VOP, zahájí Zastupy.cz poskytování Služeb podle údajů uvedených v objednávce. V případě, že na objednávce není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování Služby, platí, že poskytování Služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

10.5 Smlouva je uzavřena:
(a) uzavřením písemné Smlouvy v případech, kdy se na tom Strany dohodnou nebo to Zastupy.cz požadují;
(b) potvrzením objednávky Klienta, pokud o takové potvrzení Klient výslovně požádal;
(c) konkludentně okamžikem započetí poskytování Služeb v souladu s objednávkou Klienta a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah Smlouvy.

10.6 Klient uzavřením Smlouvy souhlasí:
(a) s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
(b) s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a Elektronického portálu Zastupy.cz;
(c) s obsahem Smlouvy, zejména VOP a Produktových podmínek příslušné Služby.

 1. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

11.1 Zastupy.cz zpřístupňují Elektronický portál Zastupy.cz a Služby zpravidla za úplatu, některé části tohoto Elektronického portálu Zastupy.cz nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

11.2 Za poskytnuté Služby uhradí klient portálu Zastupy.cz cenu dle ceníku Služeb Zastupy.cz platného ke dni doručení objednávky od Zastupy.cz.

11.3 Cena je splatná okamžitě nebo na základě daňového dokladu (faktury). V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaví Zastupy.cz Klientovi fakturu do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná čtrnáctý (14.) den ode dne vystavení, pokud není Stranami prokazatelně dohodnuto jinak.

11.4 Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pro účely určení dne uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mají Služby uvedené v článku 3.1 VOP za poskytnuté prvním dnem jejich poskytnutí ze strany Zastupy.cz.

11.5 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně Zastupy.cz.

11.6 Zastupy.cz si vyhrazují právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

11.7 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, jsou Zastupy.cz oprávněny přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Zastupy.cz. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

11.8 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

11.9 Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

 1. ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

12.1 Smlouva uzavřená mezi Zastupy.cz a Klientem zaniká:
(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;
(b) odstoupením od Smlouvy v souladu s článkem 13 VOP;
(c) dohodou Zastupy.cz

a Klienta.

12.2 V případě, že Smlouva zanikne v důsledku odstoupení Zastupy.cz od Smlouvy z důvodu dle článku 13.1(b) VOP, jsou Zastupy.cz oprávněny v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1 % z ceny již vyfakturované na základě zaniklé Smlouvy.

12.3 V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, budou Zastupy.cz oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

12.4 Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

12.5 Společnost Zastupy.cz je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí v příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

12.6 Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Zastupy.cz jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, jestliže:
(a) podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),
(b) Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Zastupy.cz; Strany výslovně sjednávají, že Zastupy.cz jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy,
(c) Klient poškozuje dobré jméno Zastupy.cz nebo jejích obchodních značek,
(d) Klient požaduje prezentování informací na Elektronickém portálu Zastupy.cz, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP,
(e) Zastupy.cz zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle článkem 5.3 VOP,
(f) Zastupy.cz zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5.6 VOP,
(g) Klient podstatně poruší Smlouvu.

13.2 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany Zastupy.cz. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností Zastupy.cz, na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany Zastupy.cz po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

13.3 Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna.

 1. NÁHRADA ÚJMY

14.1 V případě vadného plnění ze strany Zastupy.cz, se Strany dohodly, že Zastupy.cz:
(a) poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo
(b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

14.2 Zastupy.cz neodpovídají za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Zastupy.cz. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zastupy.cz. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Zastupy.cz, jsou Zastupy.cz povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, budou Zastupy.cz pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

14.3 Odpovědnost Zastupy.cz za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením portálu Zastupy.cz v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy. Zastupy.cz není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

 1. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

15.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany Zastupy.cz použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Zastupy.cz neodpovídají za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Zastupy.cz vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji Zastupy.cz bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Zastupy.cz vyzván.

15.2 Klient není oprávněn užít Elektronický portál Zastupy.cz nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Zastupy.cz. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Klientů.

15.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronickém portálu Zastupy.cz je přípustné pouze pro vlastní soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Zastupy.cz, jsou zakázány.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.
16.2 Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud Zastupy.cz, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Zastupy.cz.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zastupy.cz jsou oprávněny znění těchto VOP a Produktových podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě jsou Zastupy.cz povinny upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronického portálu Zastupy.cz, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

17.2 Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany Zastupy.cz postupem dle článku 17.1 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení Zastupy.cz. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

17.3 Podmínky článku 17.1 a 17.2 se použijí obdobně pro uplatnění námitek vůči pověření Dalšího zpracovatele, jak je tento pojem používán v Podmínkách zpracování osobních údajů. Oproti článku 17.2 a nad rámec ustanovení Podmínek zpracování osobních údajů však platí, že (i) oznámení se provádí dle Podmínek zpracování osobních údajů, a (ii) Klient je povinen případné námitky sdělit neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od příslušného oznámení. Zastupy.cz posoudí námitky Klienta a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému Dalšímu zpracovateli. Provedou-li Zastupy.cz opatření a Klient proti takovým opatřením nevznese další námitky do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o takových opatřeních, je Smlouva nadále platná a účinná za nově oznámených podmínek. Oznámí-li Klient ve lhůtě dle předchozí věty, že s provedenými opatřeními nesouhlasí s uvedením závažných důvodů na jeho straně, je Smlouva ukončena ke dni doručení takového oznámení společnosti Zastupy.cz. Ustanovení tohoto článku 17.3 se nepoužije na Další zpracovatele, kteří jsou fyzickými osobami spolupracujícími se Zastupy.cz.

17.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.6. 2018.

Zastupy.cz