Prosím přečtěte si pozorně podmínky použití tohoto webu. Pokud chcete užívat tento web, je souhlas s podmínkami nezbytný. Tyto podmínky platí pro všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří vstoupí nebo užívají tyto webové stránky.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONÉHO PORTÁLU ZASTUPY.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zastupy.cz vydávají tyto podmínky používání Elektronického portálu https://www.zastupy.cz/ („Podmínky používání“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích mezi Zastupy.cz a Uživateli.

1.2 Aktuální údaje pro kontaktování Zastupy.cz elektronickou cestou (včetně fakturačních údajů), jsou k dispozici na https://www.zastupy.cz/.

1.3 Smluvní vztah mezi Zastupy.cz a Uživatelem se též řídí
(a) těmito Podmínkami používání, jejichž znění je dostupné na https://www.zastupy.cz/,
(b) Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,
(c) ustanoveními dokumentů, na které tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují, a
(d) ustanoveními příslušných právních předpisů.

 1. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek používání mají následující význam:
(a) Elektronický portál Zastupy.cz: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) poskytované ze strany Mgr. Jindřišky Bielnikové dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.
(b) Mgr. Jindřiška Bielniková: fyzická osoba podnikající se sídlem Praha 5, Miloše Havla 1246/7, PSČ 15200, IČO 06725287 provozující Zastupy.cz.
(c) Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá Elektronický portál Zastupy.cz, ačkoliv není v rámci tohoto Elektronického portálu Zastupy.cz zaregistrovaný.
(d) Podmínky používání: Tyto podmínky používání Elektronického portálu Zastupy.cz.
(e) Produktové podmínky: podmínky používání příslušného Elektronického portálu Zastupy.cz, které upravují další práva a povinnosti Uživatelů a Zastupy.cz.
(f) Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz.
(g) Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá Elektronický portál Zastupy.cz a je přitom v rámci těchto Elektronického portálu Zastupy.cz registrovaný.
(h) Služba: služba Elektronického portálu Zastupy.cz nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně v rámci příslušného Elektronického portálu Zastupy.cz.
(i) Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v příslušném Elektronického portálu Zastupy.cz.
(j) Uživatel: osoba, která používá Elektronický portál Zastupy.cz, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele.
(k) Zaměstnavatel: osoba, fyzická či právnická, inzerující prostřednictvím Elektronického portálu Zastupy.cz pracovní nabídky či jiné obdobné nabídky pro Uživatele za účelem navázání pracovněprávních či obdobných smluvních vztahů nebo jinak využívající Elektronický portál Zastupy.cz na základě smluvního vztahu se Zastupy.cz;
(l) Zásady ochrany soukromí: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů;

 1. SOUHLAS SE ZNĚNÍM PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

3.1 Před reakcí na inzerát umístěný v Elektronickém portálu Zastupy.cz nebo před dokončením registrace v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz, objednávkou Služeb, jakož i před jakýmkoliv jiným používáním Elektronického portálu Zastupy.cz (např. prohlížením internetových stránek Zastupy.cz) je Uživatel povinen seznámit se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek.

3.2 Reakcí na inzerát umístěný v Elektronickém portálu Zastupy.cz nebo dokončením registrace v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz, nebo jakýmkoliv jiným používáním Elektronického portálu Zastupy.cz (např. prohlížením internetových stránek Zastupy.cz) Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel se zněním Podmínek používání či příslušných Produktových podmínek nesouhlasí, je povinen bez prodlení takový Elektronický portál Zastupy.cz opustit a žádným jiným způsobem nepoužívat Elektronický portál Zastupy.cz.

3.3 V případě objednávky Služeb jsou konkrétní instrukce uvedeny v příslušném Elektronickém portálu Zastupy.cz. Uživatel je oprávněn zjišťovat a opravovat chyby v průběhu vyplňování příslušného formuláře, případně kontaktováním Zastupy.cz na kontaktních údajích.

3.4 Textová podoba smlouvy je Uživateli dostupná v rámci příslušného Elektronického portálu Zastupy.cz.

 1. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICkého portálu zastupy.cz A SLUŽEB

4.1 Zastupy.cz poskytuje Elektronický portál Zastupy.cz zpravidla bezúplatně, ledaže z Produktových podmínek vyplývá jinak.

4.2 Smlouvu se Zastupy.cz lze uzavřít v českém jazyce.

4.3 Cenové a související platební podmínky poskytování Služeb, jakož i další informace a podmínky takových Služeb jsou uvedeny v příslušném Ceníku.

4.4 Zastupy.cz jsou oprávněny kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Elektronického portálu Zastupy.cz či jeho části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv Služeb nebo jejich části.

4.5 Zastupy.cz si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, nejsou Zastupy.cz Uživatele povinny informovat.

4.6 Zastupy.cz si vyhrazují právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání Elektronického portálu Zastupy.cz Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky.

4.7 Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel:
(a) minimálně 2 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
(b) rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami používání, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Zastupy.cz či jiných osob;
(c) v důsledku nestandardního používání Elektronického portálu Zastupy.cz nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronický portál Zastupy.cz anebo jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronického portálu Zastupy.cz, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronického portálu Zastupy.cz, apod.);
(d) opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání anebo příslušné Produktové podmínky;
(e) činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronického portálu Zastupy.cz; nebo
(f) založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

4.8 Za podstatné porušení těchto Podmínek používání se považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem:
(a) informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
(b) informace se sexuálním podtextem;
(c) informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
(d) informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
(e) informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Zastupy.cz nebo jiných osob; nebo
(f) informace zjevně nepravdivé.

4.9 Zastupy.cz jsou oprávněny kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací. Zastupy.cz jsou oprávněny upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami používání či příslušnými Produktovými podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Elektronického portálu Zastupy.cz, a to i bez souhlasu Uživatele.

4.10 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany Zastupy.cz dle Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek, veškeré informace o Uživateli (včetně životopisů či uložených oblíbených inzerátů) včetně Profilu budou označeny jako smazané, mohou být z Elektronického portálu Zastupy.cz vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Elektronického portálu Zastupy.cz. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany Zastupy.cz. Zastupy.cz jsou oprávněny ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany Zastupy.cz z důvodu porušení Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek. Zastupy.cz jsou dále oprávněny ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích v anonymizované podobě. Ustanovení Zásad ochrany soukromí nejsou dotčena.

4.11 Uživatel není oprávněn:
(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronickém portálu Zastupy.cz ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze Zastupy.cz nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Elektronického portálu Zastupy.cz,
(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronického portálu Zastupy.cz, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Zastupy.cz přístup,
(c) přetěžovat Elektronický portál Zastupy.cz automatizovaným používáním;
(d) načítat prezentovaná data Elektronického portálu Zastupy.cz pro další strojové či automatizované zpracování;
(e) jinak používat Elektronický portál Zastupy.cz v rozporu s jeho účelem.

4.12 Zstupy.cz jsou oprávněny využít kontaktní údaje Uživatelů (e-mail, případně telefon) za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze služeb Zastupy.cz, ledaže Uživatel toto využití již původně neodmítl.

4.13 Každý Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktních údajů Zastupy.cz, jak je uvedeno v úvodu těchto Podmínek používání.

 1. POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud Zastupy.cz či potenciální Zaměstnavatel zjistí, že jedna osoba provedla registraci pod více jmény, Zastupy.cz si vyhrazují právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.

5.2 Uživatel, který nemá zájem o registraci, může obvykle rovněž využívat Služby Elektronického portálu Zastupy.cz v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.

5.3 Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronického portálu Zastupy.cz výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Zastupy.cz.

5.4 Za obsah informací uložených na základě žádosti Uživatele je odpovědný Uživatel. Zastupy.cz jsou oprávněny uchovávat informace o zápisu dat do Elektronického portálu Zastupy.cz vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

5.5 V závislosti na Službě mohou být údaje Uživatele zveřejněny v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz.

5.6 Uživatel není oprávněn používat Elektronický portál Zastupy.cz nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných anebo inzerovaných vlastností. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický portál Zastupy.cz nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Zastupy.cz. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického portálu Zastupy.cz ze strany Uživatelů.

5.7 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz je chráněn přihlašovacími údaji.

5.8 Uživatel je povinen:
(a) oznámit Zastupy.cz veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronického portálu Zastupy.cz, které se při jejich používání dozvěděl,
(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení Zastupy.cz.

5.9 Uživatel je rovněž povinen:
(a) chránit své zařízení před zneužitím,
(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,
(c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,
(d) chránit přihlašovací údaje, a
(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

5.10 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat Zastupy.cz. Zastupy.cz nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.

 1. ODPOVĚDNOST Zastupy.cz

6.1 Zastupy.cz neodpovídají za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Zastupy.cz. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zastupy.cz.

6.2 Zastupy.cz neposkytují Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem Elektronického portálu Zastupy.cz a Služeb, nevyplývá-li z Produktových podmínek výslovně jinak.

 1. REKLAMACE

7.1 Zastupy.cz přijímají reklamace primárně na kontaktní emailové adrese zastupy@email.cz, v případě nefunkčnosti emailové adresy v místě podnikání. Zastupy.cz nebo jimi pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do čtrnácti (14) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek používání.

7.2 Zastupy.cz zpřístupní Uživateli Službu, která bude bez vad.

7.3 Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického portálu Zastupy.cz. V době výpadku či odstávky Elektronického portálu Zastupy.cz může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci dočasně nepřístupná.

7.4 Rozsah poskytování Služeb dle těchto Produktových podmínek platí do doby, než Zastupy.cz přestanou provozovat Elektronický portál Zastupy.cz nebo přestanou poskytovat Službu. Uživatel však bude mít právo Službu využívat nejméně měsíc od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby dle těchto Podmínek používání; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.

7.5 V případě, že bude Služba zpřístupněná Uživateli obsahovat vady, Uživatel může:
(a) požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo
(b) požadovat zpřístupnění nové Služby bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby);
(c) odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;

7.6 Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zastupy.cz nemůžou zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Zastupy.cz nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.

7.7 Neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

 1. ODSTOUPENÍ

8.1 V případě, že chce Registrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s Zastupy.cz, může tak kdykoliv učinit zrušením jeho Účtu zpravidla na kontaktním emailu příslušného Elektronického portálu Zastupy.cz nebo prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře. Zrušením Účtu dojde též k vymazání Profilu z příslušného Elektronického portálu Zastupy.cz.

8.2 V případě, že chce Neregistrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené se Zastupy.cz, může tak kdykoliv učinit ukončením využívání Elektronického portálu Zastupy.cz.

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

9.1 Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů se Zastupy.cz. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Elektronického portálu Zastupy.cz anebo Služeb je Česká obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.coi.cz) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Zastupy.cz. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1 Tyto Podmínky používání, Produktové podmínky, jakož i vztah mezi Uživatelem a Zastupy.cz, se řídí právním řádem České republiky.

10.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto Podmínek používání, Produktových podmínek anebo smlouvy mezi Uživatelem a Zastupy.cz budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 1. ZMĚNA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

11.1 Zastupy.cz jsou oprávněny tyto Podmínky používání a Produktové podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě Zastupy.cz oznámí Uživatelům provedení změn e-mailem zaslaným Uživateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Zastupy.cz. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek používání a Produktových podmínek odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené se Zastupy.cz dle těchto Podmínek používání, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek používání nebo Produktových podmínek, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Zastupy.cz můžou kdykoliv zrušit Elektronický portál Zastupy.cz nestanoví-li Produktové podmínky jinak.

12.2 Při poskytování Služeb v rámci Elektronického portálu Zastupy.cz může docházet ke zveřejňování nabídky a poptávky pracovních příležitostí, přičemž Uživatelům může být umožněno navázání přímého kontaktu s druhou stranou. Při poskytování těchto Služeb není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Zaměstnavateli a fyzickými osobami hledajícími zaměstnání; společnost Zastupy.cz jako provozovatel Služeb není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Práva a povinnosti Uživatelů s ohledem na zpracování osobních údajů a další informace ohledně zpracování osobních údajů prováděného ze strany Zastupy.cz jsou dostupné v rámci aktuálních Zásad ochrany soukromí.

12.4 Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 1.6. 2018.

Zastupy.cz